online objednání whatsapp

+420 608 086 088

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Better Age Studio


E.Chlopova s.r.o.

Mikovcova 476/10, 120 00, Praha 2

IČO: 01998081

DIČ: CZ01998081

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) společnosti E.Chlopova s.r.o. (adresa provozovny a prodejny: Mikovcova 476/10, 120 00, Praha 2) upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na https://betterage.cz/) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „studio nebo „salon“ .

1.2 Provozovatel poskytuje kosmetické a poradenské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Prodávajícího, Kupujícího a Zákazníka. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS, přes objednávací systém, Instagram atd.) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

1.4 Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6 Znění všeobecných obchodních podmínek může salon měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Salon používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Pro řešení sporu mezi salonem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval salon za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla salonem vyřešena. Salon je povinen se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.5. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a salonem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

2.6. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přes hraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.3. Objednávka služeb

3.1 Termín návštěvy

3.1.1 Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, online). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.1.2 Poskytovatel je oprávněn požádat Vás o zaplacení zálohové částky ve výši 500 korun českých pro vytvoření rezervace termínu. Pokud se dostavíte na proceduru včas, anebo dáte předem (jak je uvedeno v čl. 3.2 všeobecných podmínek) vědět, že chcete si posunout termín, zálohová částka bude odečtena od celkové ceny dohodnuté procedury.

3.2 Cena služeb a zboží

3.2.1 Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách a na stránkách sociálních sítí provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu 10.00-20.00 v pracovních dnech od pondělí do neděle. Jsme plátci DPH. Ceny jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH) a dalších poplatků.

3.2.2 Prodávající/poskytovatel upozorní zákazníka, pokud cena uvedená u zboží na webové stránce nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny, poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.3 Přeobjednání

3.3.1 Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo ve zprávách na Instagramu nebo Whatsapp, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

3.3.2 Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. V jiném případě může poskytovatel požádat zákazníka o zaplacení zálohy ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, a to platbou předem (nejméně za 24 hodin před rezervovaným termínem). Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtována celková výše zálohy. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

3.3.3 Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo takovému zákazníkovi zakázat možnost objednání přes rezervační systém, a dokonce na další ošetření jej již neobjednat.

3.4 Pozdní příchod

3.4.1 Dostavíte-li se se zpožděním méně než 30 minut, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase, na který je objednán. Cena zůstává stejná, a to 100%. Dostavíte-li se se zpožděním více než 30 minut, bude Vám účtováno 50% objednané služby, i když k čerpání služby již dojít nemusí. Můžeme také požádat o zaplacení zálohy před vytvořením rezervace termínu na příští návštěvu.

3.5 Dárkové poukazy

3.5.1 Použití dárkového poukazu

U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

3.5.2 Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která může ale nemusí být vyznačena na dárkovém poukazu. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty voucheru. Veškeré dárkové vouchery mají platnost 2 měsíce od okamžiku zaúčtování platby. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

3.6 Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši…), nebo

  • zákazník nemůže prokázat svoji bezinfekčnost na COVID-19, a to stanovaným způsobem dle aktuálních opatření vlády, nebo

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření, nebo

  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek, nebo

  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy, nebo

  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu, nebo

  • zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a/nebo obtěžuje svými projevy chování poskytovatele služeb a/nebo ostatní zákazníky salonu, nebo

  • u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby, anebo před provedením ošetření) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

3.7 Předčasné ukončení služby

Služba může být předčasně ukončena, pokud se:

· během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

· během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

· během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

· během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem, nebo

· během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

3.8 Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

4. Reklamace

4.1 Reklamace produktů

4.1.1 Zákazník má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail prodávajícího.

4.1.2 V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy v případech kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

4.1.3 Poštovné, které zákazník platí při zaslání zpět k prodávajícímu, zákazník hradí na vlastní náklady (jinak než na dobírku, kterou poskytovatel nepřebírá). Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Mikovcova 476/10, 120 00? Praha 2, a to nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, bez známek užívání a v původním obalu. V případě, že zboží vrátíte v jiném stavu, vyhrazujeme si právo jej nepřijmout, protože takto vrácený produkt je neprodejný.

4.1.4 K reklamaci musí zákazník přiložit účtenku, kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu zákazníka.

4.1.5 Prodávající vrátí zákazníkovi veškeré přijaté peněžní prostředky nejpozději do 14 pracovních dní od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je od zákazníka přijal, nebo způsobem, jaký zákazník požadoval, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud zákazník žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.1.6 Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu.

4.1.7 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá zákazník vyrovnány veškeré závazky vůčipProdávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

4.1.8 V případě, že prodávající odstoupí od smlouvy, bude prodávající zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že zákazník již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel zákazníkem nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.1.9 Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a zákazník tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.

4.2 Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

5. Odpovědnost za vady

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo během návštěvy salónu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

6.3. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

6.4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a poskytnutí služby.

6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.7. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.8 Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.9 Zákazník souhlasí se zasíláním na telefonní číslo nebo emailovou adresu informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může zákazník kdykoli odvolat.

 

7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.1 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu nebo telefonní číslo zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nebo telefonní číslo zákazníka.

7.2 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

8.2 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

8.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

9. Kontakty, platnost a účinnost

Kontaktní údaje prodávajícího:

- adresa pro doručování: Mikovcova 476/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

- adresa elektronické pošty: recepce@betterage.cz

- telefon: +420 778 038 859

Provozní doba: PO-NE 10:00-20:00

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.10.2022.